REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Sklep Internetowy Pelet Expert dostępny jest pod adresem internetowym www.pelet.expert  prowadzony jest przez Biomasę Partner  Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Modła Kolonia 5d, 63-571 Stare Miasto, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424858, o kapitale zakładowym 2 000.000,00 zł, nr NIP 665-298-93-71
  2. Sklep Internetowy skierowany jest do Klientów, których stanowią zarówno Przedsiębiorcy jak i konsumenci.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zasady dotyczą umów zawieranych przez Sprzedawcę zarówno z Przedsiębiorcami, jak również Konsumentami, chyba że wyraźnie w nim wskazano, że dany zapis dotyczy jedynie Konsumentów. Takie zapisy nie dotyczą Przedsiębiorców zawierających umowę ze Sprzedawcą.

§2 DEFINICJE

  1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów i tym samym zawierający umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą w ramach Sklepu Internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
  3. Przedsiębiorca–Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego (Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  4. Sprzedawca – Biomasa Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której dokładne dane wskazano w § 1 punkt 1 Regulaminu
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego
  6. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.pelet.extra
  7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§ 3 KONTAKT

  1. Adres Sprzedawcy:  Modła Kolonia 5d, 63-571 Stare Miasto
  2. Adres poczty elektronicznej:sklep@pelet.extra.
  3. Numer telefonu 794989890
  4. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Sklep Internetowy zajmuje się sprzedażą Pelletu i brykietu  drzewnego za pośrednictwem Internetu.. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż pelletu i brykietu wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
  2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe dokonanie zamówienia zgodnie z procedurą dostępną na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz zapłata ceny.
  3. Czas realizacji zamówienia wynosi do (słownie:) 5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za złożone zamówienie.
  4. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  5. Sklep Internetowy dostarcza zamówiony pellet i brykiet wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 5 CENY I KOSZTY DOSTAWY

  1. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu Internetowego są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy opisie danego pelletui brykietu  jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen pelletów i brykietów znajdujących się w ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.

Sklep Internetowy akceptuje następujące formy płatności:


•    pobranie
•    przelew bankowy
•    przelew w systemie Przelewy24

3. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu Internetowego.

4. Zamówienia realizowane są poprzez dostawę zamówionych towarów z pomocą przewoźnika. Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt dostawy.
Koszt dostawy wynosi odpowiednio


•    transport 1-5 palet - 125 brutto za paletę
•    transport 6- 8 palet - 93, 75 brutto - rabat - 25 %
•    transport  9-12 palet - 62, 50 brutto za paletę - rabat- 50 %
24 palety -  wycena na zapytanie: Koszty dostawy są również podane na stronach Sklepu Internetowego przy opisie pelletu.i brykietu

5. Sklep Internetowy może na życzenie Klienta wystawić za zakupiony pellet lub brykiet  fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamówionym pelletem  /brykietem lub w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego.

§ 6 REKLAMACJE

  1. Reklamacje związane z zakupem Pelletu/brykietu przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości emaila adres mailowy wskazany w § 3 Regulaminu lub też pisemnie na adres podany w § 3 Regulaminu.
  2. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności zwięzły opis wady, daty jej wystąpienia, dane kontaktowe Klienta, żądanie. Ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji będzie wysyłana na adres email Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji oraz listem poleconym na adres Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji.
  5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY JEDYNIE KONSUMENTÓW)

  • Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Biomasa Partner sp. z o.o., Pl. Wolności 2, 62-500 Konin, adres email:sklep@extra.pelet o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Skutki odstąpienia od umowy są następujące. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
  • Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 800 złotych.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ (DOTYCZY JEDYNIE KONSUMENTÓW)

  1. Konsument ma możliwość skorzystania z:
    - mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
    - pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Inspekcji Handlowej.

§ 9 DANE OSOBOWE

  1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając dane osobowe Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu nawiązania, ukształtowania treści, wykonania lub zmiany czy rozwiązania stosunku umownego między Sprzedawcą a Klientem polegającego na sprzedaży Pelletu/brykietu, a także w celu dochodzenia roszczeń przez okres ich przedawnienia.
  3. Klient ma prawo do wglądu dotyczących go danych osobowych, żądania ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania.
  4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu czy jego postanowienie zostanie uznane za niedozwolone lub zostanie uznane za nieważne w całości lub części, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać.
  2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  3. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.Porównanie spalania 3 rodzajów pelletu